Info: In u browser staat ingesteld dat er geen cookies geacepteerd kunnen worden. Als u wilt bieden zou u cookies moeten activeren in u browser.

In deze algemene voorwaarden is opgenomen :

Privacy Bescherming

Gebruikersovereenkomst

Voorwaarden


Privacy Bescherming

Het gebruik van rentemarktplaats is geheel vrijblijvend zonder risico. Op het moment dat u besluit om een basis hypotheekrente vast te zetten. Is rentemarktplaats gemachtigd om de door u ingevoerde gegevens door te sturen naar de door uw geselecteerde financiële instelling. De financiële instelling is in het bezit van uw gegevens vrij om u uit te nodigen voor een advies gesprek. Op dat moment is rentemarktplaats niet meer verantwoordelijk voor uw gegevens en worden direct verwijderd uit ons systeem. De gegevens die van u worden gevraagd zijn Naam Adres en Woonplaats (NAW) gegevens, dit in het verband met de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Financiële instellingen zijn hierop verplicht om met de door uw ontvangen code (van rentemarktplaats) de basis hypotheekrente aan u te verstrekken.

 

Gebruikersovereenkomst

Op de toegang tot en het gebruik van de website www.rentemarktplaats.nl. (de "Site") zijn de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") van toepassing. Door de Site te bezoeken en/of de inhoud daarvan te bekijken, accepteert u de Gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking of enig voorbehoud, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Rentemarktplaats controleert de informatie zorgvuldig op de Site. Niettemin geeft Rentemarktplaats geen enkle garantie met betrekking tot de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welke informatie op de Site dan ook. Daarbij wordt opgemerkt dat de definitieve versie van een publicatie of persbericht, de origineel geprinte of gedrukte versie daarvan is.


Rentemarktplaats is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Site en/of het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de Site aanwezige informatie. Rentemarktplaats is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van de Site kunnen infecteren of het verlies van programma's of andere gegevens op uw informatie verwerkingssysteem of anderszins. Geen enkel deel van de informatie op de Site vormt of mag worden opgevat als een uitnodiging om te beleggen in, of anderszins transacties aan te gaan met betrekking tot, aandelen of andere effecten van Rentemarktplaats of een uitnodiging door of namens Rentemarktplaats en/of een van haar dochtermaatschappijen om met u een overeenkomst aan te gaan. Rentemarktplaats geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot een andere website waarop u via de Site toegang krijgt of van waaruit toegang wordt verleend tot de Site. Dergelijke links worden slechts gegeven voor gemaksdoeleinden en Rentemarktplaats is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's op andere websites.


Rentemarktplaats streeft ernaar de Site continu toegankelijk te hebben, maar is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van het feit dat de Site om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is. De Site kan door Rentemarktplaats tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

 

Auteursrecht

Het auteursrecht op de inhoud van de Site en alle downloads komt toe aan Rentemarktplaats en/of haar dochterondernemingen. Alle rechten terzake zijn voorbehouden. De informatie op de Site, met inbegrip van, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, tekst, presentaties, cijfers, afbeeldingen en geluid mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rentemarktplaats niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen. Rentemarktplaats verleent het recht (gedeeltes van) de inhoud van de Site voor persoonlijk gebruik te kopiëren, op te slaan, te tonen en te reproduceren mits:


deze inhoud uitsluitend wordt gebruikt voor informatiedoeleinden en niet voor commerciële en/of politieke doeleinden;

op elke kopie of gedeelte daarvan wordt vermeld dat de kopie afkomstig is van de Site.


Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de Site is uitdrukkelijk verboden.

 

Rentepercentages

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de andere basis hypotheekrente percentages. Basis hypotheekrente percentages, zetfouten en voorraden voorbehouden.

 

Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder bieding van consument op Rentemarktplaats. Rentemarktplaats is gerechtigd om gegevens door te sturen na akkoord “Consument” wie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Consument.

3.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Rentemarktplaats en zijn directie.

4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Rentemarktplaats wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Consument en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8.Indien Consument niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Consument in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1.Alle offertes en aanbiedingen van Consument zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.Consument kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Consument daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Consument anders aangeeft.

5.Een samengestelde prijsopgave verplicht Consument niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1.De overeenkomst tussen Consument en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Consument derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Consument dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.Consument zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.Consument heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.Indien door Consument of door Consument ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.Levering geschiedt af bedrijf van Consument. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Consument gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

7.Consument is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Consument de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9.De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Consument aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Consument worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Consument zijn verstrekt, heeft Consument het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Consument ter beschikking heeft gesteld. Consument is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Consument is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Consument zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

11.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Consument gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Consument bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Consument op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

12.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Consument een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

13.Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Consument gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Consument daardoor direct of indirect ontstaan.

14.Indien Consument met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Consument niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

15.Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Consument

16.alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

17.indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Consument rustende verplichting ingevolge de wet;

18.indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

19.of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4 Overmacht

1.Consument is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Consument geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Consument niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Consument of van derden daaronder begrepen. Consument heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Consument zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.Consument kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.Voor zoveel Consument ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Consument gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1.Indien Consument aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.Consument is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Consument is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.Indien Consument aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Consument beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.De aansprakelijkheid van Consument is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.Consument is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Consument aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Consument toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Consument is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Consument of zijn leidinggevende ondergeschikten.